ÁSZF

A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó
Általános Szerződési Feltételek

A www.30felett.hu  társkeresési célú szolgáltatás,( a továbbiakban Szolgáltatás ) amely a  tagok részére az interneten keresztül érhető el.  A Szolgáltatást az SOS Szerelem Szolgáltató Kft               ( székhely: 1237.  Budapest, Szent László utca 183. II/4. adószáma: 22766650-2-43, cégjegyzékszáma: 01-09-942650,  képviseli Sipos Erzsébet ügyvezető )( a továbbiakban: Szolgáltató )  biztosítja. Az internetes szolgáltatás egyes szolgáltatások tekintetében a Tagok számára ingyenesen érhető el.

( Szolgáltató és Tag – Tagok a továbbiakban : Felek )

A www.30felett.hu szolgáltatásait kizárólag a Tagok vehetik igénybe. Jelen ÁSZF tartalmazza mindazokat az általános szerződési feltételeket, amelyek a www.30 felett.hutulajdonosa és vezetősége, valamint a Tagok  között létrejövő szerződéses megállapodás alapját képezik. A regisztrációs felület alján lévő négyzet bejelölésével a Tag kijelenti, hogy a www.30felett.hu szolgáltatásainak használatára vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket elolvasta, azokat elfogadja, és azokkal egyetért.

A szerződött partner ( a továbbiakban Tag  ) a regisztrációs négyzet bejelölése és a regisztrációja által kötelezve lesz az alábbi szerződéses feltételek betartásához mindaddig, míg a tagsági viszonya bármilyen okból meg nem szűnik.

Jelen dokumentum a Tag és a www.30felett.hu tulajdonosa ( Szolgáltató )  közötti írásbeli megállapodásnak minősül. Jelen szerződésben foglalt alábbi szabályok betartása értelemszerűen kötelező a Tagra és a Szolgáltatóra  nézve.

Jelen szerződés és a szerződéskötés nyelve: magyar.

A Szolgáltató részére a tárhelyet biztosító szolgáltató adatai:

Abaco.hu Kft.
2083 Solymár, Méhes utca 4.
Központi telefonszám: +36 20 62 101 62
Központi e-mail cím: hello@abaco.hu

 1. Belépés és regisztráció

A Tag  a jelen szerződési feltételek elfogadásával kijelenti a következőket:

1.1. A regisztráció időpontjában betöltötte a 18. életévét.

1.2. Jelenleg nem áll semmilyen büntetőjogi eljárás alatt.

1.3. Nem ítélték el személyhez fűződő jogok megsértésével kapcsolatos ügyben, vagy szexuális bűncselekmény elkövetéséért.

2./ Alapvető rendelkezések

2.1. Jelen megállapodás a regisztráció megtörténtével egyidejűleg hatályos szerződéssé válik a www.30 felett.hu és az azt üzelmeltető Szolgáltató és a regisztrált Tag között.

2.2. A www.30felett.hu Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen szerződési feltételeket bármikor megváltoztassa.
A módosított friss feltételeket haladéktalanul közzétesszük a www.30felett.hu weboldalon, és a módosítás tényéről minden regisztrált Tagot e-mailben, vagy a weboldalon közzétett felhívással értesítjük.

2.3. Azáltal, hogy a módosított szerződési feltételeknek a weboldalon való közzétételét követően a regisztrációját a Tag nem szünteti meg, egyértelműen kijelenti, hogy elfogadja a módosított feltételeket, és a módosított megállapodás a Tagra vagy ügyfélre nézve kötelező érvényűvé válik.

2.4. A www.30felett.hu tulajdonosaként és Szolgáltatóként fenntartjuk a felügyelet jogát, valamint a jogot arra, hogy a jelen megállapodásban meghatározott okokból eltávolítsunk bármely információt, fényképet és bármely más, a Tag által közzétett anyagot.

2.5. Fenntartjuk a regisztrációra való jelentkezések elutasításának, valamint a tagság megszüntetésének jogát.

2.6. A regisztrált és egyben szerződött Tag vállalja, hogy nem bízik meg semmilyen kijelentésben és / vagy garanciában, amelyeket egyéb Tagok nem a jelen szerződési feltételeknek megfelelően tettek.

2.7.  Fenntartjuk a www.30felett.hu szolgáltatása megváltoztatásának jogát, ahogyan azt időről időre jogszabályváltozások, vagy alkalmazandó biztonsági előírások megkövetelhetik.

2.8. A www.30felett.hu szolgáltatásai és maga a weboldal is, kizárólag természetes személyek, Tagok, magáncélú felhasználására szolgál, és nem használható fel gazdasági tevékenységgel kapcsolatosan. Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok vagy bármely egyéb személyi egyesülések nem válhatnak regisztrált tagokká, és a Szolgáltatásokat vagy a weboldalt semmilyen célra nem használhatják fel. A természetes személyként regisztrált Tagok sem használhatják fel a Szolgáltatásokat és a weboldalt semmilyen marketing vagy egyéb üzleti célra, és harmadik személyek részére nem adhatnak ki ilyen célokra semmilyen adatot, amihez a Szolgáltatáson keresztül jutottak hozzá. A Szolgáltatás vagy a www.30felett.hu weboldal a jelen szerződésben foglaltakkal ellentétes, jogellenes vagy jogszerűtlen használata, ami magában foglalja a Tagok bármilyen nemű adatainak gyűjtését bármilyen formában, kéretlen e-mail üzenetek küldését vagy a www.30felett.hu weboldalhoz linkek kapcsolását, a jelen szerződésen alapuló megállapodás azonnali hatályú felmondását és a szükséges jogi lépések megtételét vonja maga után.

2.9 A tagok és ügyfelek felelnek az általuk közzétett információért. Hamis, valamint jogsértő adatok közzététele a szabálysértő tag vagy ügyfél azonnali kizárását vonja maga után.

2.10. A jelen szerződés 2. pontjának tartalmára vonatkozóan a Tag kijelenti, hogy annak tudatában regisztrál a www.30felett.hu weboldalra, és regisztrációjával egyben úgy köti meg  a Szolgáltatóval jelen szerződést, hogy a többi Tagra vonatkozó, saját maguk vagy más Tagok által feltüntetett információ a jelen szerződés feltételeiben található tiltások ellenére pontatlan és megtévesztő lehet.

 1. Díj és díjfizetés

3.1. A www.30felett.hu szolgáltatásai díjmentesen vehetők igénybe.

 1. A Tagoknak a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettségei:

4.1. A Tagok véleménynyilvánítási és szólásszabadságukat csak mások jogainak megsértése nélkül gyakorolhatják.

4.2. A Tagok semmilyen formában nem tehetik közzé személyes adataikat, úgymint telefonszámukat, lakcímüket és e-mail címüket, vagy a saját weboldalukra mutató URL-jüket sem egyéb olyan információt, amely által közvetlenül elérhetővé válnak.

4.3. A tagok és ügyfelek  nem továbbíthatnak és tehetnek közzé olyan információt, képet vagy bármely más olyan anyagot, amely ellentétes bármely jogszabállyal, szabályzattal, rendelkezéssel vagy bármely harmadik személy jogait sérti, és a kiskorúak védelmére vonatkozó jogszabályokat is tiszteletben tartja.  A Tag a regisztrációkor kizárólag saját magáról készült fotót  jogosult feltölteni, amelyen az arca egyértelműen felismerhető, amely elfogadható minőségű, és képszerkesztői programokat, grafikai elemeket nem használ. A fotók nem tartalmazhatnak feliratokat, melyek személyes adatokat tartalmaznak (pl telefonszám, e-mail cím, egyéb oldalakat hirdető URL, stb).A Tag kijelenti, hogy általa a tagság ideje alatt bármikor közzétett képen a rajta kívül álló személyek, vagy azok törvényes képviselői a képek felhasználásához hozzájárultak.

4.4. A Tag nem használhatja a weboldalt és a szolgáltatást sem reklám sem egyéb üzleti célra, és nem ajánlhat fel vagy reklámozhat szexuális szolgáltatást.

4.5. A Tag semmilyen módon nem szerezhet a Tagok közül ügyfeleket nem kereskedhet semmilyen termékkel vagy szolgáltatással a Szolgáltatás igénybevételével.

4.5.  A Tag nem kísérelhet meg jogosulatlan hozzáférést elérni bármely, a www.30felett.hu weboldalon található információhoz.

4.6. A  Tag  a www.30felett.hu weboldalról nem másolhat le semmilyen információt vagy képi anyagot.

4.7.  A Tag nem küldhet illetéktelen e-mailt más tagoknak.

4.8. Tagi jogviszonyát semmilyen módon nem adhatja vagy ruházhatja át harmadik személy, mint természetes vagy jogi személy részére.

4.9. A Tag nem továbbíthat és tehet közzé és e-mailezhet más tagoknak olyan információt, képet és/vagy más anyagot, amely pornográf, fajgyűlölő, sértegető, rágalmazó, zaklató, megbotránkoztató, fenyegető tartalmú, becsületsértő és trágár tartalmú, vagy a tagok politikai vagy vallási meggyőződését sértheti, vagy közzététele és továbbítása jogszabályba ütközik. Büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy a www.30felett.hu weboldalon a Btk 204. §-a szerinti tiltott pornográf felvétellel történő visszaélést nem követ el.

4.10. A Tag nem tölthet fel a weboldalra olyan anyagokat, amelyek vírust tartalmaznak, vagy szerzői jogi védelem alá esnek.

4.11.  A Tag nem tehet közzé és nem másolhat le semmilyen információt vagy anyagot, amihez fűződő szerzői jogok mást illetnek.

4.12. A Tag nem küldhet körleveleket, spameket más Tagok részére.

4.13. A Tag véleménynyilvánítási szabadságát csak más Tagok jogi sérelme nélkül gyakorolhatja.

4.14. A Tag nem kísérelheti meg elfogni más Tagok e-mailjét.

4.15. A Tag nem tölthet fel a www.30felett.hu weboldalra olyan képi és szövegtartalmú anyagokat, amelyek vírust tartalmaznak, illetve szerzői jogvédelem alatt állnak.

4.16. A Tag nem használhat olyan berendezést, vagy programot, amelyek be tudnak vagy megkísérelnek beavatkozni a www.30felett.hu weboldal rendeltetésszerű használatába.

4.17. A Tag a www.30felett.hu weboldalon és bármilyen hozzá kapcsolódó felületen nem tehet közzé a közízlést sértő, a faji előítéletre való buzdítást, vagy ilyen eszmék népszerűsítését tartalmazó képet vagy információt.

4.18. A Tag nem élhet vissza a Szolgáltatással, vagy bármely, a www.30felett.hu weboldalon közzétett információval.

4.19. A Tag büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a www.30felett.hu weboldalon és az ahhoz kapcsolódó felületeken nem követ el a mindenkor hatályos Btk. szerint büntetendő cselekményt.

4.20. A Tag nem hozhat létre többszörös regisztrációt más Tagok és felhasználók megtévesztése céljából.

4.21. Amennyiben a Tag megsérti a jelen 4. pontban szereplő szabályokat, vagy azok közül bármelyiket, a Szolgáltató jogot formálhat a Tag adatainak, üzeneteinek és adatlapjának részben, vagy teljes egészében történő törlésére, a Szolgáltatás igénybevételének megakadályozására, a Tag Szolgáltatásból történő időszakos vagy végleges kizárására, az esetleges büntető és polgári jogi következmények mellett.

 1. Az adatlap kitöltésére és felhasználására vonatkozó szabályok:

5.1. A Tagok tudomásul veszik, hogy az adataikat saját felelősségükre töltik fel az adatlapjukra, és az adatlapjukat más tagok is megnézhetik, olvashatják, valamint a Szolgáltató által kiküldött hírleveleken keresztül is hozzáférhetőek ugyanúgy, ahogyan a www.30felett.hu weboldalon is bárki által szabadon megtekinthetők, és a Tag is ugyanígy hozzáférhet más Tagok adatlapját és adatait.

5.2. A Tag szavatolja, hogy az általa közzétett összes információ: hiteles, igaz, teljes, nem félrevezető, valamint aktuális. Tudomásul veszi, hogy amennyiben saját magáról bármely bizalmas vagy kényes információt közzétesz, vagy másnak kiad, azt kizárólag saját felelősségére teszi.

5.3. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az adatlapokat időnként ellenőrizze és módosítsa vagy törölje, ha az a jelen megállapodás rendelkezései értelmében módosításra vagy törlésre szorul.

5.4. A Tag tudomásul veszi, és elfogadja, hogy kizárólag a Tagok felelősek az általuk közzétett információkért.

5.5. A Tag tudomásul veszi, hogy az általa megadott hamis adatok jogi következményeket vonnak maguk után, és a jelen szerződés azonnali felmondásához vezetnek.

 1. A tagság megszűnése

6.1. A tagság megszüntethető rendes felmondással és rendkívüli felmondással, vagy elállással.

6.2. Rendes felmondásnak minősül, az, amikor a Tagok a tagságukat bármikor, bármely okból azonnali hatállyal felmondják. Ennek módja:

6.3.  A tagság megszűnésekor tagok adatlapja azonnal törlésre kerül, és valamennyi, jelen megállapodásból eredő tagsági joguk azonnali hatállyal megszűnik.

6.4. Szolgáltató a jelen szerződést rendes felmondással nem bonthatja fel, illetve a Tagok tagsági jogviszonyát rendes felmondással nem szüntetheti meg.

6.5. Szolgáltató a jelen szerződést csak rendkívüli felmondással bonthatja fel, illetve a Tagok jogviszonyát csak rendkívüli felmondással szüntetheti meg.

6.6. A Szolgáltató a jelen szerződés 6.6 pontjában szereplő rendkívüli felmondási jogával akkor élhet, ha a Tag a jelen szerződés 2.8 a2.9; a 4. pont 4.1-4.20-ig terjedő és az 5.2. pontokban foglaltak alapján jogsértő magatartást tanúsít, vagy megsérti valamely olyan jogszabályban szabályozott rendelkezést, amelyre a jelen szerződés nem tér ki. 

 1. A www.30felett.hu weboldal  és a Szolgáltatás használatára vonatkozó szabályok

7.1 A www.30felett.hu olyan közösségi oldal,  amely csak arra szolgál, hogy a Tagok információt tegyenek közzé saját magukról, és hogy lehetővé tegye a Tagok közötti online kommunikációt a Szolgáltatások igénybevételével.

7.2. A www.30felett.hu tulajdonosa és vezetősége nem vállal felelősséget és nem szavatol a Tagok és ügyfelek által önmagukról közzétett információk helyességéért és valódiságáért.

7.3. A www.30felett.hu weboldal szolgáltatásainak igénybevételével szervezett találkozókra a Tagok saját felelősségükre mennek el, és vesznek részt ezeken.

7.4.A Tagok egymás között szervezett találkozóin és azt megelőzően és követően sem a www.30felett.hu tulajdonosa, vezetősége és munkatársai nem vállalnak felelősséget a Tagok testi és lelki épségéért.

 1. Felelősségkorlátozás

8.1. A www.30felett.hu és Szolgáltató nem vállal felelősséget a Tagok felé, a Tagok által okozott, vagy természeti katasztrófa, vagy bármilyen egyéb emberi károkozásból illetve vis major esetén bekövetkező technikai hibáért, és az ebből adódó késedelmes szolgáltatásért vagy esteleges adatvesztésért.

8.2. A Tag vállalja, hogy hogy ha véleménye szerint a Szolgáltató felelősséggel tartozik felé, lehetőséget kell biztosítania a Szolgáltató részére a hiba kijavítására, mielőtt a Tag maga a hiba kijavítása érdekében bármilyen költséget vállal. Ellenkező esetben a Szolgáltató nem tarozik a Tag felé felelősséggel.

8.3. Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan kártérítési igény kielégítésére, amelyek a Szolgáltatás használatából vagy abból adódtak, hogy a Tag megbízott olyan információkban vagy információs anyagokban, amelyek a Szolgáltatáson keresztül érhetőek el, vagy amelyeket más Tagok juttattak el a Tag számára.

8.4. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Tag felé azért, ha a Szolgáltatás használatából adódóan más Tagok és felhasználók visszaélnek a Tagra vonatkozó olyan információkkal, amelyeket a Szolgáltatás igénybevétele során a Tag közzétett magáról, vagy juttatott el más Tagok számára.

8.5. A Szolgáltató esetleges felelőssége esetén a Szolgáltató által fizetendő kártérítés összege nem haladhatja meg annak az összegnek az ötszörösét, amelyet a Tag fizetett a Szolgáltatásért jelen szerződés hatálya alatt.

8.6. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás olyan késedelmes teljesítéséért, és egyéb problémákért, amiket nem áll módjában befolyásolni, beleértve a vis maiort, a tűzesetet, az árvizet, a rosszhiszemű károkozást és a változó törvényi rendelkezéseket.

8.7. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Tagok valótlan állításaiért, a www.30felett.hu weboldalon és az ahhoz kapcsolódóan kialakult egyéb módon egyeztetett, megbeszélt és létrejött Tagok és Tagok közötti, valamint Tagok és nem tagok közötti találkozókon történtekért.

8.8. Jelen szerződés nem zárhatja ki és nem korlátozhatja a Tagok fogyasztóvédelmi jogszabályok által biztosított olyan jogait, amelyeket kizárni és korlátozni nem lehet.

8.9. Szolgáltató felelőssége jelen szerződésben szereplő kizárásai vagy korlátozásai nem vonatkoznak a felelősség azon eseteire, amely esetekben a felelősséget jogszabály alapján kizárni vagy korlátozni nem lehetséges.

 1. Az adatkezelésre, adatvédelemre és titoktartásra vonatkozó szabályok

9.1. A Szolgáltató mint társkereső ügynökség, azért hozta létre adatvédelmi és titoktartási rendelkezéseit, hogy biztosítsa regisztrált felhasználóit, vagyis a Tagokat, valamint a www.30felett.hu weboldal látogatóit adataik védelméről. Az adatkezelés során maradéktalanul betartja a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011.évi CXII. törvény előírásait.

9.2.Az adatok kezelője az SOS Szerelem Kft. ( 1237. Budapest, Szent László utca 183. )

Az Adatvédelmi Szabályzat bármikor elérhető a www.30felett.hu weboldalon.

9.3. Az Adatvédelmi Szabályzat a jelen Általános Szerződési Feltételek mellékletét képezi, így Tag a regisztrációjával nyilatkozik arról, hogy az abban foglalt feltételeket is maradéktalanul elfogadja.

Javasoljuk a Tagoknak, hogy figyelmesen olvassák el ezt a hivatkozott rendelkezést.

9.4. Az adatkezelő az adatokat adatfeldolgozás céljából a CWI Holding Kft.-nek ( 1054. Budapest, Honvéd utca 8. 1. em. 2. ) adja át, aki az informatikai fejlesztéseket és a weboldal karbantartását végzi.

9.5. A www.30felett.hu weboldalon a számítógépek egyes adatai és az IP-címek naplózásra kerülnek, hogy rögzítsék a felhasználók látogatásait. Ezeket az adatokat, továbbá a regisztrációs adatokat elemezve kizárólag awww.30felett.hu, a weboldal egyes részeire vonatkozó látogatottsági statisztikákat és felhasználói listákat készít. Ezeket a dokumentumokat a www.30felett.hu tulajdonosa összesített és feldolgozott, személyre nem visszabontható, egyedi személyi azonosítókhoz nem kapcsolható formában sem jogosult partnereinek átadni, és egyéb célra felhasználni.

Egyes szolgáltatások egyedi azonosítót ( cookie-t ) helyeznek el a Tagok és felhasználók számítógépén adatfeljegyzés, azonosítás és a Tag további látogatásainak megkönnyítése céljából. A Tag az internet böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha Szolgáltató cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén, és ezek küldését itt meg is akadályozhatja.

9.6. Szolgáltató jogosult a www.30felett.hu weboldalra regisztrált tagoknak és ügyfeleknek hírlevelet kiküldeni a megadott elektronikus levélcímre, és nem vállal felelősséget a hírlevelek elküldésének elmaradásából származó semmilyen közvetlen illetve közvetett kárért.

9.7. A www.30felett.hu weboldal további weboldalakra mutató linkeket, bannereket is tartalmaz. Ezen weboldalak tartalmának szerzői joga valamint jogi felelőssége az ezeket közzétevő weboldalak tulajdonosait illeti meg. A www.30felett.hu tulajdonosa nem vállal felelősséget és garanciát ezeken a weboldalakon található anyagok használatáért és a használat következményeiért, továbbá az oldalak tartalmáért és adatvédelmi megoldásaiért.

9.5. A www.30felett.hu tulajdonosa, a hírlevélre történő regisztráció során tudomására jutott személyes adatokat semmilyen körülmények között nem teszi hozzáférhetővé harmadik fél számára a regisztrált Tag hozzájárulása nélkül, kivéve az erre vonatkozó jogszabályi kötelezettség eseteit.

9.6. A www.30felett.hu tulajdonosa a Tagok által megadott adatokat kizárólag arra használja, hogy indokolt esetben felvegye a Tagokkal a kapcsolatot. A Tagok adatait harmadik félnek semmilyen körülmények között nem adja át.

9.7. Az adatfelvétel a regisztrációval történik meg.

9.8. A Tagok tudomásul veszik, hogy a www.30felett.hu weboldal szolgáltatásait csak abban az esetben  tudják igénybe venni, ha a regisztrációjuk során valós e-mail címet adnak meg.

9.9. Az adatkezelés célja: tárkeresési szolgáltatás nyújtása, és a Szolgáltató ezzel kapcsolatos jogainak és kötelezettségeinek teljesítése, látogatási statisztikák készítése, a Tagok tájékoztatása, a Tagok hozzájárulása esetén az e-mail címeik marketing célú felhasználása, telefonos és SMS üzenetben való megkeresés, hírlevél kiküldés, közvetlen üzletszerzési célokra történő felhasználás, valamint a Tagok hozzájárulása esetén helymeghatározási adatok megjelenítése a többi Tag számára.

9.10. A Tag tudomásul veszi, hogy megadott e-mail címére a Szolgáltató a szolgáltatással kapcsolatos rendszerüzenetet küldhet.

Amennyiben a Tag a regisztrációs oldalon külön hozzájárult hírlevelek küldéséhez, akkor Szolgáltató a megadott e-mail címre hírleveleket is küldhet a Tagok részére szervezett eseményekről és a Szolgáltató, valamint a  Szolgáltató üzleti partnereinek termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos közvetlen üzletszerzési ajánlatokkal.

9.11. Amennyiben Tag a marketing célú tájékoztatókat le szeretné mondani, azt az alábbi módon teheti meg:

9.12. Amennyiben a Tag a regisztráció során a telefonszámát is megadta, a regisztrációs adatlapon kérheti, hogy a Szolgáltató a szolgáltatásaival kapcsolatos ajánlatokkal, hirdetésekkel, nyereményjáték értesítésekkel telefonon megkeresse. A Tag ezzel egyben hozzá is járul a jelen pontban leírtak szerinti telefonos megkereséshez.

9.13. A Tag a telefonos megkereséshez és marketingcélú felhasználáshoz vagy adattovábbításhoz való hozzájárulását bármikor korlátozás és indoklás nélkül visszavonhatja az hello@30felett.hu e-mail címen, vagy az SOS Szerelem Kft. 1237. Budapest, Szent László utca 183. II/4. postacímen. A Tag tudomásul veszi, hogy a telefonos megkeresés visszavonásával egyidejűleg Szolgáltató a Tag telefonszámát is törli.

9.14. A regisztrációs adatszolgáltatás minden esetben önkéntes. A regisztrációs adatlapon lévő kötelezően kitöltendő mezők nem kitöltése a regisztráció sikertelenségét eredményezi.

9.15.A regisztrációs adatok addig maradnak a rendszerben, míg azok törlését a Tag vagy a Szolgáltató nem kezdeményezi. A saját regisztrációs adatlapokon szereplő adatokat a Tagok bármikor módosíthatják.

9.16. A Tag tudomásul veszi, hogy regisztrációjával hozzájárul a személyes adatai feldolgozásához, és hozzájárul ahhoz, hogy az adatlapját Szolgáltató a www.30felett.hu weboldalon közzétegye.

9.17.Szolgáltató vállalja, hogy az Adatbázisokkal kapcsolatos minden szükséges óvintézkedést megtesz, hogy a Tagra vonatkozó információkat és adatokat biztonságos környezetben tárolja. Az adatokhoz a www.30felett.hu weboldal rendszergazdái, és a publikus adatokhoz a többi Tag és a weboldal látogatói férhetnek hozzá.

9.18. Szolgáltató vállalja, hogy a Tagok személyes adatait harmadik személynek nem adja át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra. Az egyes törvényi előírás szerinti esetekben az egyes adatok kapcsán megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapú kötelezettsége.

9.19. A Tag tudomásul veszi, hogy a regisztrációjával és azzal egyidejűleg a jelen szerződésben foglaltak elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott adatokat Szolgáltató feldolgozza és a törvény által meghatározott formában hirdetési tevékenysége során felhasználja.

9.20.  A szerződések a regisztrációval egyidőben elektronikus iktatásra kerülnek, és a szerződés időbeli hatálya alatt visszakereshetőek. A Tagok adatait Szolgáltató a saját szerverén tárolja. Az adatokhoz való hozzáférés gyakorlatilag lehetetlen. A tag tudomásul veszi, hogy az adatait az interneten történő adattovábbítás és közvetítés során a leggondosabb intézkedések ellenére sem lehet teljeskörűen megvédeni a jogosulatlan hozzáféréstől, így ezért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

9.21. A 9.5. és a 9.14.pontban megjelölt adatok automatikusan rögzülnek. A többi személyes adat megadásáról a Tagok maguk dönthetnek. Az adatkezelés jogalapja aTagok önkéntes hozzájárulása. A személyes adatainak kezeléséről a Tagok tájékoztatást kérhetnek az ………………………………e-mail címen.

9.22. A Tagok a személyes adataikat maguk módosíthatják . A nem kötelezően kitöltendő adatokat azok kitörlésével eltávolíthatják. Erre a bejelentkezést követően a saját adatlapjukon van lehetőségük. Ezzel a regisztráció és a Szolgáltatás további igénybevétele nem sérül, vagyis folyamatos marad.

9.23. A Tagoknak joguk van kérni adataik törlését. Ebben az esetben tudomásul veszik, hogy akár a weboldalon keresztül történő akár a hírlevélről történő leiratkozás az adatok és az adatlap törlését, azaz helyreállíthatatlan megsemmisülését vonja maga után.

9.24. Amennyiben a Tag úgy érzi, hogy Szolgáltató megsértette a személyes adatai védelméhez való jogát – a jelen szerződésben foglaltak tudomásul vétele ellenére – jogorvoslati igényét a polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is.

Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb jogokat és kötelezettségeket, valamint az adatkezelő jogait és kötelezettségeit a 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

 1. Kártérítés

10.1. A www.30felett.hu weboldalra regisztrált Tag vállalja, hogy kártérítést fizet bármely általa okozott kárért,amelyet a www.30felett.hu tulajdonosa a Tag által okozott kár miatt elszenved.

 1. Eljáró bíróság és alkalmazandó jog

11.1. Jelen megállapodás alkalmazására és értelmezésére a magyar jog irányadó. A Felek jelen szerződésükkel kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság, vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét, hogy tárgyaljon bármely, jelen Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatos jogvitát, beleértve korlátozás nélkül annak érvényességét, értelmezését, teljesítését, megszűnését és megszűnésének következményeit.

 1. Vegyes rendelkezések

12.1./Jelen megállapodás kizárólag a www.30felett.hu  weboldalon regisztrált Tagok és a Szolgáltató között jött létre, harmadik személyek jelen megállapodás által nem szerezhetnek jogot, így harmadik személyek nem jogosultak a jelen megállapodás teljesítését kikényszeríteni.  A regisztrációval együtt járó megállapodás létrejöttével harmadik személyek bármely, jelen megállapodás végrehajtására vonatkozó joga az említett harmadik személy beleegyezésére való tekintet nélkül megszűnik.

12.2. A regisztrált Tag nem engedményezheti harmadik személyre a megállapodást, vagy bármely, a www.30felett.hu weboldal szolgáltatásának igénybevételére vonatkozó jogait. Ugyanakkor a www.30felett.hu tulajdonosaként Szolgáltatónak jogában áll átruházni a szolgáltatásra vonatkozó, jelen megállapodásból származó bármely jogát és kötelezettségét. Amennyiben Szolgáltató választása szerint jogai harmadik személyre szállnak, teljes mértékben felszabadul a jelen megállapodásból adódó összes felelősség alól.

12.3. Amennyiben a Tag észleli, hogy a weboldalon közzétett valamely tartalom sérti szellemi alkotásaihoz fűződő jogait, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatával hozhatja Szolgáltató tudomására a jogsértést tényét, valamint kérheti, hogy a jogsértő tartalmat távolítsa el. Az értesítésnek tartalmaznia kell a sérelem tárgyát és a jogsértést valószínűsítő tények megjelölését, a jogsértő tartalmú információ azonosításához szükséges adatokat, a bejelentő nevét, lakcímét illetve székhelyét, telefonszámát és e-mail címét.

12.4. Jelen dokumentum tartalmazza az SOS Szerelem Szolgáltató Kft., mint a www.30felett.hu tulajdonosa  mint Szolgáltató és a Tagok között, mint Felek között létrejött teljes, a www.30felett.hu weboldal szolgáltatásaira vonatkozó megállapodást. Ha valamely illetékes hatóság jelen megállapodás bármely rendelkezését akár részben, akár egészében érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak tartja, az érintett rendelkezés fennmaradó része, továbbá a megállapodás további rendelkezései érintetlenül hatályban és érvényben maradnak.

12.5. Amennyiben a Tagoknak a  www.30felett.hu weboldal szolgáltatásaival kapcsolatos megjegyzései vagy a szolgáltatás tökéletesítésére vonatkozó olyan ötletei vannak, amelyeket szívesen megosztana a www.30felett.hu tulajdonosával, aki egyben a weboldal üzemeltetője is, ezeket e-mailben juttathatja el a Kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségünkre. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezzel egyúttal feljogosítja Szolgáltatót és rajta keresztül harmadik személyeket arra, hogy a Tag ötleteit vagy megjegyzéseit további kompenzáció nélkül, ingyenesen, területileg, időben, a felhasználás módjára és mértékére nézve korlátozás nélkül felhasználja, változatlanul vagy átdolgozott formában a weboldal szolgáltatásába beépítse, tekintet nélkül ötletei egyéni és eredeti jellegére.

12.6. Telefonos ügyfélszolgálat és az ügyfélszolgálatra e-mail küldés lehetősége és elérhetősége megtalálható a kapcsolat fülön.

12.7. A Tag adatkezeléssel kapcsolatos észrevételeit, panaszait a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé teheti meg.

BEJELENTKEZÉS INGYENES REGISZTRÁCIÓ

Your privacy is important to us and we will never rent or sell your information.

 
×
REGISZTRÁLOK MÉG NEM VAGY TAGUNK?

 
×
ELFEJTETTED A JELSZŐD?
×

Fel